Personuppgiftshantering

Information om behandling av personuppgifter

Som bostadsrättsförening har vi en skyldighet att följa det regelverk som finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar, vad gäller medlems- och lägenhetsförteckning. Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som medlem i bostadsrättsföreningen eller som hyresgäst.

Utgångspunkten i all behandling av personuppgifter är att inte behandla mer personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och inte använda integritetskänsliga uppgifter (annat än när det är absolut nödvändigt).

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Dina rättigheter omfattar även rätten att begära radering och rätten till dataportabilitet, detta gäller inte de uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att lagra. Du kan kontakta oss gällande vår personuppgiftshantering genom att maila kontakt@dalafjallet.se Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Bostadsrättsföreningen behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund, dvs. när föreningen behöver personuppgiften för att fullgöra våra förpliktelse i lag eller avtal, eller om det finns ett uttryckligt samtycke från dig som medlem eller hyresgäst.

Här följer exempel på de personuppgifter föreningen behandlar:

 • Kontaktuppgifter (ex. namn, adress telefonnummer)
 • Personnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Konto och andra betalningsuppgifter
 • Fångeshandlingar (ex. köpekontrakt och arvskifteshandling)
 • Hälsouppgifter (ex. i samband med bostadsanpassning)
 • Roll (ex. styrelseledamot, revisor)
 • Uppgifter om andrahandsuthyrning
 • Uppgifter om medlemskap
 • Pantförskrivningar
 • Uppgifter som du själv registrerar och frivilligt uppger (e-post adress och namn vid användning av kontaktformulär på hemsidan, samt mail skickade till kontakt@dalafjallet.se)

Hur samlar vi in personuppgifter?

Beroende på om du är hyresgäst eller medlem i BRF Dalafjället samlar vi in dina personuppgifter på olika sätt.

 • Medlem: För att kunna godkänna din ansökan om medlemskap i föreningen krävs en överlåtelsehandling där vi samlar in exempelvis ditt namn, personnummer och lägenhetsnummer. Vid de flesta överlåtelser kommer överlåtelsehandlingen från den mäklare som hanterat försäljningen. Pantsättningshandlingar mottar vi från den bank du som medlem har lånat ifrån.
 • Hyresgäst: De uppgifter som samlas in är det som är registrerade i kontraktet mellan dig och BRF Dalafjället.
 • Medlem och Hyresgäst: Som boende behöver du kunna komma i kontakt med föreningens styrelse och styrelsen behöver kunna kontakta dig. Därför samlas uppgifter in om e-postadresser och telefonnummer. E-postadress gäller endast för pågående frågor/ärenden/felanmälningar.

Vilka delar vi informationen med och sker det på ett säkert sätt?

BRF Dalafjället anlitar Förvaltning i Östersund AB (”Agenta”) för vår ekonomiska förvaltning. Genom ett personuppgiftsbiträdes avtal regleras hur Agenta får hantera personuppgifterna och där ställs krav på att uppgifterna ska hanteras på ett säkert sätt. I föreningen är det endast styrelsen som har tillgång till dina personuppgifter. I viss mån delar vi även informationen med revisor och underentreprenörer (exempelvis kontaktuppgifter vid reparation som utförs i din lägenhet).

Hur länge lagras personuppgifterna?

I vissa fall lagras personuppgifterna i enlighet med Bokföringslagen och dessa sparas i 7 år, därefter kommer uppgifterna raderas.  Medlemsregister, information i styrelseprotokoll ska enligt bostadsrättslagen sparas under hela föreningens livslängd. Uppgifter om hyresgäster sparas under hyresförhållandet och så länge de är relevanta utifrån det ändamål de samlades in.

Ansvar
BRF Dalafjället 769616-0030 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Om du har frågor som inte besvaras i denna policy, kontakta Styrelsen i BRF Dalafjället genom de kontaktuppgifter som finns uppsatta i trapphusen.